Правлник о начину обављања послова јавне набавке у П.У. “Бамби“ Кула

 

2017. год.—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

28.04.2017. год.

Набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде са структуром цена за понуду

 

13.04.2017. год.

Обавештење о закљученом уговору – набавка услуге физичко-техничко обезбеђење, ознака из ОШН 79710000 – услуга обезбеђења

 

28.02.2017. год.

Јавна набавка добара – електичне енергије са потпуним снабдевањем

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Спецификација потребе електричне енергије (табела)

08.03.2017. год.

Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за поношење пријава

15.03.2017. год.

Одлука о додели уговора

11.04.2017. год.

Обавештење о заљученом уговору

 

2016. год.—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

17.10.2016. год.

Обавештење о закљученом уговору у поступку заједничке јавне набавке отворени поступак 23/2016. – набавка за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017. по партијама (преузми)

 

12.05.2016. год.

Јавна набавка потрошног материјала средства и инвентар за одржавање хигијене у П.У. “Бамби“ Кула за 2016/2017. год.(ОПН-39830000)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде

18.05.2016. год.

Измена конкурсне документације

20.05.2016. год.

Измена конкурсне документације

06.06.2016. год.

Одлука о додели уговора

07.07.2016. год.
 

 

13.04.2016. год.

Набавка услуге – физичко техничко обезбеђење, ознака из оПН 79710000 – услуге обезбеђења

Обавештење о закљученом уговору

 

25.03.2016. год.

Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула за период 2016.-2017. год. (шифра из ОПН-15000000 – храна)

Позив за подношење понуда
Конкурстна документација
Образац понуде са структоруром цена

15.04.2016. год.

Одговор на захтев за додатим информацијама ЈНОП 1/16

28.04.2016. год.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНОП 1/16

31.05.2016. год.

Одлука о додели уговора

07.07.2016. год.
 

 

03.03.2016. год.

Јавна набавка добара – елекричне енергије за потпуно снабдевање (ознка из Општег речника набавке: 0931000, електрична енергија)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Спецификација потребе елекричне енергије

17.03.2016. год.

Одлука о додели уговора набавка елекричне енергије са потпуним снабдевањем

29.03.2016. год.

Обавештење о закљученом уговору

 

2015. год.—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

30.10.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору у поступку заједничке јавне набавке отворени поступак 32/15 – набавка енергената за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2015/2016. 

 

01.07.2015. год.

Набавка намирница за исхрану деце у П.У. “Бамби“ Кула

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

29.07.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору

 

04.05.2015. год.

Јавна набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у П.У. “Бамби“ Кула за школску годину 2015/2016.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Спецификација

12.05.2015. год.

Измене конкурсне документације у поступку ЈНМВ – набавка средстава и инвентара за одржавање хигијене
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 

01.07.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору

 

16.04.2015. год.

Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула за период 2015-2016. год. до закључења нових уговора у отвореном поступку за 2016. годину (шифра из OPH-15000000-храна)

Позив за подношење понуда – конкурсна документација
Образац понуде са структуром цена

01.07.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору

 

09.03.2015. год.

Јавна набавка добара – електирчна енергија (09310000)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Техничка спецификација за електричну енергију

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за ЈНМВ бр.1/15- набавка електричне енергије са потпуним снадбевањем

 

03.03.2015. год.

Набавка намирница за исхрану деце у П.У. “Бамби“ Кула OPH 15131000 – Конзервисано месо и месне прерађевине

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде са структуром цене за оквирни период март
Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку

 

2014. год.—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

24.07.2014. год.

Обавештење о закљученим уговорима за јнвв бр. 3/14 – набавка намирница за исхрану деце

 

14.07.2014. год.

Обавештење о закљученим уговорима за јнвв бр.2/14 набавка намирница за исхрану деце

 

 03.07.2014. год.

Обавештење о закљученим уговорима за јнмв бр.1/14 набавка потрошног материјала за васпитно-образовни рад

Обавештење о закљученим уговорима за јнмв бр.2/14 набавка потрошног материјала за одржавање хигијене за партију бр.1

Обавештење о закљученим уговорима за јнмв бр.2/14 набавка потрошног материјала за одржавање хигијене за партију бр.2 

 

21.05.2014. год.

Обавештење о дедели уговора за јнвв бр.1/14 набавка електричне енертије за потпуно снабдевање за 2014. годину

 

07.05.2014. године

Предмет јавне набавке: Услуга извођења екскурзије деце предшколског узраста за школску 2013/2014. годину (превоз деце)

Конкурсна документација

 

05.05.2014. године

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа за период 2014/2015. год. broj 2-3/14

Конкурсна документација

 

Предмет јавне набавке: Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документа
Образац потребних доказа – исказа
Образац понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да саставе понуду

12.05.2014. год.

Обавештење у вези рока за тендер

 

Предмет јавне набавке: Набавка потрошног материјала за васпитно-образовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015

Позив за подношење понуде
Конкурсна документа
Обазац потребних доказа – исказа
Образац понуде
Модел уговора
Упуство понуђачима како да саставе понуду

 

08.04.2014. године

Одлука о обустави поступка набавке Отворени поступак ЈН 1/14 ОП Набавка електричне енергије
Конкурсна документација јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање број 1/2014 од 08.04.2014. год.
Струја

 

Јавна набавка број 1/2014
Објављено 29.01.2014. године

– Позив за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку
– Конкурсна документација јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање бр. 1/2014
– Струја