Prevencija zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Prevencija i nega zuba
19. septembra 2014.
Saradnja vrtića Bubamara sa policijskom stanicom iz Kule
26. septembra 2014.

Prevencija zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Preventivne aktivnosti imaju za cilj stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja, negovanje atmosfere saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije.

Zdravo i podsticajno okruženje je sastavni deo profesionalne i lične odgovornosti svih zaposlenih u predškolskoj ustanovi.

Važno je aktivno uključivanje dece, roditelja i predstavnika lokalne zajednice.

Preventivne aktivnosti obuhvataju:

  1. Donošenje programa za zaštitu dece od nasilja , zlostavljanja i zanemarivanja

  –Formiranje Tima za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 

  1. Stvaranje podsticajne vaspitne sredine prateći individualne i uzrasne karakteristike dece:

a) Obezbeđivanje određenog nivoa bezbednosti fizičke  sredine:

-postavljanje i redovno servisiranje interfona, video nadzora

-redovno održavanje mobilijara , košenje i održavanje dvorišta vrtića, fitosanitarna seča , održavanje prilaza vrtićima

-redovna popravka i eliminisanje polomljenih igračaka , dotrajalog nameštaja koje mogu biti opasne za decu

-organizacija fizičkog prostora po radnim sobama tako da omogućava zajedničke aktivnosti, rad po malim grupama i individualni rad.

-postavka niskih elemenata nameštaja tako da su igračke i didaktički materijali dostupni deci i omogućavaju njihovu aktivnu ulogu u kreiranju sredine za učenje

b) smanjivanje poznatih i potencijalnih rizika u odnosu na vremensku strukturu dana, određene periode u godini i planiranje aktivnosti u skladu sa tim:

-organizovanje dežurstva zaposlenih

-obezbeđivanje određenog broja izvršilaca u delu dana kada je prisutnost dece najveća, tokom odlaska u šetnju, izlete , tokom kulturno javnih manifestacija (dva izvršioca po grupi, za izlete jedan izvršilac na 10 dece)

  1. Stalno stručno usavršavanje

-Organizovanje obuke zaposlenih za preventivne aktivnosti i reagovanje na nasilje u kriznim situacijama

  • -Upoznavanje vaspitača i primena protokola postupanja i načinima dokumentovanja usledećim kritičnim situaciama: u situacijama zamene vaspitača, povrede deteta, nestanak deteta, nestanka ličnih stvari deteta, kod primopredaje deteta, u situacijama kada roditelj ne dođe po dete do kraja radnog vremena vrtića, u slučaju da po dete dođe osoba u alkoholisanom ili drugom neprimerenom psihofizičkom stanju, u slučaju sukoba s roditeljema ili međusobnog sukoba roditelja,
  • -Realizacija stručnih usavršavanja za zaposlene na temu saradnje, timskog rada, rešavanja konflikata, efikasnog disciplinovanja , značaja definisanja pravila ponašanja i dr.
  1.   Postavljanje relevantnih vaspitnih ciljeva

– Planiranje i organizovanje  aktivnosti koje podstiču samopoštovanje, nenasilnu komunikaciju, prihvatanje različitosti, prepoznavanje i kontrolu izražavanja emocija, kooperativne igre.

-Svakodnevno organizovanje fizičkih aktivnosti i boravak na vazduhu kad god vremenske prilike dozvoljavaju.

-Organizovanje aktivnosti na temu Nedelja prijateljstva, Nedelja lepih reči, Nedelja različitih kultura

-Formiranje kutka na nivou vrtića gde će se izlagati dečji radovi i iskazi na temu drugarstva, saradnje i tolerancije

-Organizovanje posebnih i specijalizovanih programa  u skladu sa potrebama i interesovanjima dece i porodice usmerena ka kvalitetnom, kreativnom korišćenju slobodnog vremena.U ove programe u zavisnosti od interesovanja uključivati i decu sa smetnjama u razvoju (za decu koja imaju ličnog asistenta podrazumeva se njegovo aktivno uključivanje)

  1. Uspostavljanje pravila ponašanja

-U proces donošenja pravila ponašanja u vaspitnoj grupi aktivno uključiti decu i o  njima informisati roditelje

-Pravila ponašanja slikovno predstaviti i okačiti  u vidokrugu dece

-”Kodeks ponašanja roditelja” predstaviti roditeljima na prvim roditeljskim sastancima i tekst Kodeksa okačiti na vidno mesto u holovima vrtića

-Formirati unutrašnju zaštitnu mrežu u koju su uključeni svi od dece , roditelja, vaspitnog osoblja ,direktora,  stručne službe i tehničko osoblja koji će biti povezani u cilju praćenja i reagovanja u cilju realizacije preventivnih aktivnosti i na vreme reagovati i očuvati bezbednu sredinu.

-Pribavljanje saglasnosti od roditelja za fotografisanje i snimanje deteta, u slučaju da dete samo odlazi kući i u slučajevima kada druge osobe dovode i odvode dete.

-Postupanje u skladu sa definisanim  protokolima  u sledećim kritičnim situaciama: u situacijama zamene vaspitača, povrede deteta, nestanaka deteta, nestanka ličnih stvari deteta, kod primopredaje deteta, u situacijama kada roditelj ne dođe po dete do kraja radnog vremena vrtića, u slučaju da po dete dođe osoba u alkoholisanom ili drugom neprimerenom psihofizičkom stanju, u slučaju sukoba s roditeljema ili međusobnog sukoba roditelja,

  1. Informisanje roditelja i lokalne sredine o planiranim aktivnosima prevencije

-Program zaštite dece od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja i Kodeks ponašanja roditelja ” staviti na sajt ustanove i u saradnji sa Timom za medije informisati javnost o realizovanim aktivnostima

 

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI IMAJU ZA CILJ DA SE ZLOSTAVLJANJE, ZANEMARIVANJE I NASILJE SPREČE!!!

 

Aktivnosti na temu drugarstva, tolerancije i uvažavanje ličnosti

Vrtić ”Sunčica” Kula

 

secerko_crvenka_2Vrtić ”Šećerko” Crvenka

veverica_crvenka_3

Vrtić ”Veverica” Crvenka
kolibri_kula_4

Vrtić ”Kolibri” Kula
roda_lipar_5
Vrtić ”Roda” Lipar

vrtic_secerko_281214

Vrtić ”Šećerko” Crvenka