Превенција заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања

Превенција и нега зуба
19. septembra 2014.
Сарадња вртића Бубамара са полицијском станицом из Куле
26. septembra 2014.

Превенција заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања

Превентивне активности имају за циљ стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

Здраво и подстицајно окружење је саставни део професионалне и личне одговорности свих запослених у предшколској установи.

Важно је активно укључивање деце, родитеља и представника локалне заједнице.

Превентивне активности обухватају:

  1. Доношење програма за заштиту деце од насиља , злостављања и занемаривањa

  –Формирање Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 

  1. Стварање подстицајне васпитне средине пратећи индивидуалне и узрасне карактеристике деце:

а) Обезбеђивање одређеног нивоа безбедности физичке  средине:

-постављање и редовно сервисирање интерфона, видео надзора

-редовно одржавање мобилијара , кошење и одржавање дворишта вртића, фитосанитарна сеча , одржавање прилаза вртићима

-редовна поправка и елиминисање поломљених играчака , дотрајалог намештаја које могу бити опасне за децу

-организација физичког простора по радним собама тако да омогућава заједничке активности, рад по малим групама и индивидуални рад.

-поставка ниских елемената намештаја тако да су играчке и дидактички материјали доступни деци и омогућавају њихову активну улогу у креирању средине за учење

б) смањивање познатих и потенцијалних ризика у односу на временску структуру дана, одређене периоде у години и планирање активности у складу са тим:

-организовање дежурства запослених

-обезбеђивање одређеног броја извршилаца у делу дана када је присутност деце највећа, током одласка у шетњу, излете , током културно јавних манифестација (два извршиоца по групи, за излете један извршилац на 10 деце)

  1. Стално стручно усавршавање

-Организовање обуке запослених за превентивне активности и реаговање на насиље у кризним ситуацијама

  • -Упознавање васпитача и примена протокола поступања и начинима документовања уследећим критичним ситуациама: у ситуацијама замене васпитача, повреде детета, нестанак детета, нестанка личних ствари детета, код примопредаје детета, у ситуацијама када родитељ не дође по дете до краја радног времена вртића, у случају да по дете дође особа у алкохолисаном или другом непримереном психофизичком стању, у случају сукоба с родитељема или међусобног сукоба родитеља,
  • -Реализација стручних усавршавања за запослене на тему сарадње, тимског рада, решавања конфликата, ефикасног дисциплиновања , значаја дефинисања правила понашања и др.
  1.   Постављање релевантних васпитних циљева

– Планирање и организовање  активности које подстичу самопоштовање, ненасилну комуникацију, прихватање различитости, препознавање и контролу изражавања емоција, кооперативне игре.

-Свакодневно организовање физичких активности и боравак на ваздуху кад год временске прилике дозвољавају.

-Организовање активности на тему Недеља пријатељства, Недеља лепих речи, Недеља различитих култура

-Формирање кутка на нивоу вртића где ће се излагати дечји радови и искази на тему другарства, сарадње и толеранције

-Организовање посебних и специјализованих програма  у складу са потребама и интересовањима деце и породице усмерена ка квалитетном, креативном коришћењу слободног времена.У ове програме у зависности од интересовања укључивати и децу са сметњама у развоју (за децу која имају личног асистента подразумева се његово активно укључивање)

  1. Успостављање правила понашања

-У процес доношења правила понашања у васпитној групи активно укључити децу и о  њима информисати родитеље

-Правила понашања сликовно представити и окачити  у видокругу деце

-”Кодекс понашања родитеља” представити родитељима на првим родитељским састанцима и текст Кодекса окачити на видно место у холовима вртића

-Формирати унутрашњу заштитну мрежу у коју су укључени сви од деце , родитеља, васпитног особља ,директора,  стручне службе и техничко особља који ће бити повезани у циљу праћења и реаговања у циљу реализације превентивних активности и на време реаговати и очувати безбедну средину.

-Прибављање сагласности од родитеља за фотографисање и снимање детета, у случају да дете само одлази кући и у случајевима када друге особе доводе и одводе дете.

-Поступање у складу са дефинисаним  протоколима  у следећим критичним ситуациама: у ситуацијама замене васпитача, повреде детета, нестанака детета, нестанка личних ствари детета, код примопредаје детета, у ситуацијама када родитељ не дође по дете до краја радног времена вртића, у случају да по дете дође особа у алкохолисаном или другом непримереном психофизичком стању, у случају сукоба с родитељема или међусобног сукоба родитеља,

  1. Информисање родитеља и локалне средине о планираним активносима превенције

-Програм заштите деце од насиља злостављања и занемаривања и Кодекс понашања родитеља ” ставити на сајт установе и у сарадњи са Тимом за медије информисати јавност о реализованим активностима

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ДА СЕ ЗЛОСТАВЉАЊЕ, ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НАСИЉЕ СПРЕЧЕ!!!

 

Активности на тему другарства, толеранције и уважавање личности

Вртић ”Сунчица” Кула

 

secerko_crvenka_2Вртић ”Шећерко” Црвенка

veverica_crvenka_3

Вртић ”Веверица” Црвенка
kolibri_kula_4

Вртић ”Колибри” Кула
roda_lipar_5
Вртић ”Рода” Липар

vrtic_secerko_281214

Вртић ”Шећерко” Црвенка