Обележавања  дана  установе – П.У. ,,Полетарац,,  из Оџака

03.03.2016. год. – Јавна набавка добара – елекричне енергије за потпуно снабдевање (ознка из Општег речника набавке: 0931000, електрична енергија)
3. mart 2016.
25.03.2016. год. – Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула за период 2016.-2017. год. (шифра из ОПН-15000000 – храна)
25. mart 2016.