Језици на којма се изводи васп.образ. рад

Број група

Број деце

нематерњи: Број група

језик: Број деце

СРПСКИ

45

1003

РУСИНСКИ

6

119

4

90

МАЂАРСКИ

1

12

1

12

СВЕГА

52

1134

5

102

НАПОМЕНА: У Руском Крстуру у васпитним групама где се васпитно образовни рад изводи на русинском језику и у Кули где се васпитно образовни рад изводи на мађарском језику реализује се Пројекат развоја комуникативних способности на нематерњем (српском) језику.