Сарадња

Сарадња са породицом

Највећа ефикасност у остваривању циљева друштвеног васпитања може се очекивати само када се утицаји установе и породице међусобно допуњују и потпомажу.
У циљу што успешнијег деловања предшколске установе и породице сарадња између предшколске установе и породице одвијаће се кроз следеће облике:
– коришћењем разноврсних облика међусобног повезивања и информисања о детету (свакодневне индивидуалне контакте, кутак за родитеље, кућне посете, родитељске састанке;
– кроз сталну узајамну помоћ – Предшколска установа обезбеђује стручну помоћ стручњака разних профила (педагога, психолога, логопеда, социјалног радника, васпитача), размена педагошких, медицинских, дијететских и других искустава, а родитељи могу да пруже помоћ у припремању амбијента за разне свечаности, у изради дидактичког материјала и опреме и др.;
– стварање прилике за међусобно дружење и живљење,
– пригодне ситуације:приликом довођења и одвођења деце и слично;

планирање ситуације:консултације, групни и општи родитељски састанци (информативни, тематски и радионички);

– непосредно укључивање родитеља у васпитно образовни рад;
– специјалне ситуације ( нпр. период адаптације);
– укључивање родитеља у оперативне тимове и израду ИПП за децу са сметњама у развоју
– заједничке активности: уређење отвореног и затвореног простора, израда дидактичког материјала и опреме и сл.;
– заједнички изласци: шетње, излети, посете;
– прославе и празници:Јесења свечаност, Дан установе, Пролећни карневал, Дан дечје радости, дечји рођендани и сл.;
– организовање различитих облика рада : играонице, радионице, рођендаонице, ритмика, разиграоница и др . у циљу задовољења различитих потреба деце и родитеља и квалитетног провођења слободног времена
Сарадња установе и породице одвијаће се плански и систематски током читаве године укључујући родитеље у планирање и програмирање ове сарадње.

Сарадња са друштвеном средином

Локална друштгена заједница има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов већи обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основних и пратећих делатности предшколске установе.
И ове школске године наставиће се сарадња са основним школама, Културно просветном заједницом, Домовима културе по местима, Домовима здравља, месним библиотекама, Месним заједницама, предузећима, установама, занатлијама и друго.
У циљу правовремене информисаности о активностима , садржајима и манифестацијама које се реализују у нашим вртићима како родитеља тако и друштвене средине реализоваће се радио емисија ”Лет кроз Бамбијев свет”(једанпут месечно) и редовно ажурирати WЕБ странице наше установе, слањем прилога у часописе: Кулску комуну и Просветни преглед.

Сарадња са основном школом

Од изузетног је значаја остварена добра сарадња Предшколске установе са основним школама, јер уколико се не усклади деловање школе и предшколске установе може доћи до занемаривања па и поништавања резултата остварених на предшколском ступњу, а битно различита средина и захтеви могу створити тешкоће у адаптацији.Да се то не би догодило сарадња са основним школама одвијаће се кроз следеће облике:

сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника,

сарадња васпитача, учитеља ,педагога, психолога, логопеда, дефектолога у циљу размене информација и иизраде ИПП и ИОП за децу са сметњама у развоју

посети деце из вртића школи (упознавање објеката, организација активности у школском простору, присуствовање часовима првих разреда),

посета ђака првака вртићу (заједничке активности у просторијама вртића),

заједничке шетње, прославе, приредбе, изложбе и друго,

– заједнички састанци родитеља, учитеља, васпитача и стручних сарадника,
– заједничко коришћење објеката, терена и других просторија,
– организовање стручних саветовања за стручни кадар обеју институција.